Biblioteka Nowa Wieś Lęborska

Biblioteka Nowa Wieś Lęborska

Biblioteka Nowa Wieś Lęborska

Biblioteka Nowa Wieś Lęborska

Biblioteka Nowa Wieś Lęborska


Zarządzenie dyrektora biblioteki

Na zdjęciu napis po angielsku. Przepraszamy zamknięte.

ZARZĄDZENIE NR 2/2021
Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej
z dnia 31 maja 2020 r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Biblioteki Publicznej Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej w zamian za dzień świąteczny przypadający w wolną sobotę  w 2021 roku.
Na podstawie art. 130 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r.,  poz. 1320 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1
Ustalam 4 czerwca 2021 r. jako dzień wolny od pracy dla pracowników Biblioteki Publicznej Gminy Nowa Wieś Lęborska i Filii w zamian za święto przypadające w sobotę, tj. 1 maja 2021 r.

§ 2
1. Zarządzenie podaje się do wiadomości pracowników poprzez wgląd w siedzibie pracodawcy – u Dyrektora Biblioteki.
2. Powiadomienie mieszkańców o dniu wolnym odbędzie się poprzez wywieszenie informacji na drzwiach wejściowych do budynku biblioteki.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


       Kamilla Knap-Wrześniewska
        dyrektor