Biblioteka Nowa Wieś Lęborska

Biblioteka Nowa Wieś Lęborska

Biblioteka Nowa Wieś Lęborska

Biblioteka Nowa Wieś Lęborska

Biblioteka Nowa Wieś Lęborska


Regulaminy

Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Publicznej Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej

§ 1 Zasady ogólne

 1. Zbiory Biblioteki Publicznej Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej , zwanej dalej biblioteką, są udostępniane wszystkim zainteresowanym na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Czytelnik biblioteki  ma prawo do:
  1. wypożyczania na zewnątrz książek i innych mediów,
  2. korzystania ze zbiorów udostępnianych na miejscu,
  3. korzystania z komputerów,
  4. korzystania z usługi „Książka do domu”.
 3. Wypożyczanie zbiorów w skomputeryzowanych filiach BP możliwe jest tylko po każdorazowym okazaniu karty czytelnika.
 4. Zagubienie karty czytelnika należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.

§ 2 Rejestracja czytelników

 1. Przy zapisie do BP zgłaszający powinien:
  1. obywatele Polski – okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem i peselem, wypełnić kartę zobowiązania i po zapoznaniu się z Regulaminem, podpisać ją,
  2. obywatele innych krajów – okazać paszport lub inny dokument ze zdjęciem, wypełnić kartę zobowiązania i po zapoznaniu się z Regulaminem podpisać ją.
 2. Czytelnika niepełnoletniego do BP może zapisać rodzic lub opiekun prawny, który podpisuje za niego kartę zobowiązania.
 3. Osoba mająca nierozliczone zobowiązania wobec BP nie może być poręczycielem osoby małoletniej.
 4. Przy zapisie do BP czytelnik zobowiązany jest podać adres do korespondencji.
 5. Czytelnik zobowiązany jest niezwłocznie informować BP o zmianie miejsca
  zamieszkania i innych danych zamieszczonych w karcie zobowiązania.
 6. Czytelnikowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych.
 7. Dane osobowe czytelnika będą przetwarzane w celach: zapewnienia możliwości
  korzystania z zasobów BP, statystycznych oraz związanych z odzyskiwaniem
  wypożyczonych zasobów bibliotecznych.
 8. Czytelnik rezygnujący z usług BP ma prawo zażądać usunięcia swoich danych
  osobowych z ewidencji czytelników, a BP ma obowiązek usunąć te dane pod warunkiem, że czytelnik zwrócił wszystkie wypożyczone materiały i nie ma żadnych zobowiązań wobec BP.
 9. Konto czytelnika nieaktywnego przez 5 lat zostanie usunięte z bazy czytelników, a jego zobowiązanie zniszczone, pod warunkiem, że czytelnik zwrócił wszystkie wypożyczone materiały i nie ma żadnych zobowiązań wobec BP.

§ 3 Udostępnianie zbiorów

 1. Ze zbiorów wypożyczanych na zewnątrz mogą korzystać osoby, które wypełniły kartę zobowiązania.
 2. Ze zbiorów udostępnianych na miejscu można korzystać po okazaniu karty czytelnika lub dokumentu ze zdjęciem.
 3. Jednorazowo w jednej filii BP można wypożyczyć następującą liczbę mediów:
  1. książki, książki mówione, gry planszowe – razem 5 egzemplarzy,
  2. w przypadku korzystania z usług bibliotecznych kilku filii BP czytelnik może wypożyczyć maksymalnie 15 mediów.
 4. Całkowitym okresem wypożyczenia dla poszczególnych mediów jest:
 5. dla książek, książek mówionychmmaksymalnie 60 dni:
  – pierwszy okres wypożyczenia – 30 dni,
  – wszystkie przedłużenia – maksymalnie do 30 dni od pierwotnego terminu zwrotu,
 6. Czytelnik samodzielnie bądź za pośrednictwem bibliotekarza może przesunąć termin zwrotu wypożyczonych mediów, jeśli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników i nie minął termin ich zwrotu.
 7. BP może skrócić okres wypożyczenia każdego medium, o ile istnieje na nie szczególne zapotrzebowanie.
 8. Przy wypożyczaniu mediów szczególnie cennych BP pobiera kaucję w wysokości obowiązującej ceny rynkowej.
 9. Czytelnik samodzielnie bądź za pośrednictwem bibliotekarza może zamówić media, które są wypożyczone przez innych czytelników. Jednorazowo w jednej filii można zamówić:
 10. Zamówione książki czytelnik może odebrać w terminie do 7 dni od daty realizacji
  zamówienia.
 11. Czytelnik jest zobowiązany do samodzielnego sprawdzania, czy zamówienie zostało już zrealizowane.
 12. Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan mediów przed wypożyczeniem, a zauważone uszkodzenia natychmiast zgłosić bibliotekarzowi.
 13. Czytelnik jest zobowiązany do zwrotu wypożyczonych mediów bez wezwania BP.
 14. Wypożyczone media należy zwracać w filii BP, w której zostały wypożyczone.
 15. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia mediów odpowiada czytelnik.
 16. Odszkodowanie za zagubienie, uszkodzenie lub zniszczenie mediów jest równe
  wysokości obowiązującej ceny rynkowej.
 17. Czytelnik może za zgodą kierownika filii dostarczyć zamiast zagubionego medium inne, ale przydatne BP, jednak nie o mniejszej wartości.

§ 4 Korzystanie z komputerów

 1. Korzystanie z komputerów zainstalowanych w BP jest bezpłatne.
 2. Prawo do korzystania z komputerów zainstalowanych w BP mają osoby, które wypełniły kartę zobowiązania i nie mają zablokowanego konta:
  1. w filiach skomputeryzowanych czytelnik zobowiązany jest okazać kartę biblioteczną u dyżurnego bibliotekarza i wpisać się do księgi odwiedzin,
  2. w filiach wypożyczających media tradycyjnie z komputerów mogą korzystać tylko czytelnicy zapisani w danej filii. Czytelnik zobowiązany jest zgłosić się do bibliotekarza i wpisać do księgi odwiedzin.
 3. Czytelnik korzystający z komputerów może korzystać z nich wyłącznie w celach
  informacyjnych i edukacyjnych.
 4. Stanowiska komputerowe mogą być użytkowane przez jedną osobę tylko przez godzinę w danym dniu pracy. Stanowisko komputerowe opuszczone na dłużej niż 15 minut zostanie udostępnione innemu czytelnikowi.
 5. W przypadku awarii, "zawieszenia" pracy komputera należy powiadomić o tym pracownika BP bez podejmowania próby naprawy.
 6. Czytelnik ponosi odpowiedzialność finansową za uszkodzenia sprzętu wynikające z niewłaściwego użytkowania.
 7. Czytelnik ma prawo do:
 8. korzystania z zainstalowanych programów,
 9. korzystania z dostępu do Internetu,
 10. rezerwacji czasu pracy na komputerze,
 11. kopiowania danych na nośniki elektroniczne.
 12. Czytelnikowi nie wolno:
 13. wykorzystywać komputerów zainstalowanych w BP do gier, czatów, wyszukiwania informacji o treści niezgodnej z obowiązującymi przepisami lub obrażającej uczucia innych (pornografia, treści rasistowskie itp.),
 14. wykonywać czynności naruszające prawa autorskie twórców,
 15. wykorzystywać komputerów BP i Internetu do prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy zarobkowej.
 16. Dźwięk odtwarzany podczas pracy komputera może być emitowany tylko przez słuchawki.
 17. Czytelnik zobowiązany jest do pozostawienia w porządku zajmowanego przez siebie stanowiska komputerowego.
 18. Pracownik BP ma prawo kontrolować zgodność wykorzystania komputera z zasadami Regulaminu. W przypadku nie przestrzegania warunków określonych w Regulaminie pracownik BP może odebrać prawo do korzystania z komputera.

§ 5 Usługa „Książka do domu”

 1. Z usługi „Książka do domu” mogą korzystać osoby starsze, chore lub niepełnosprawne zamieszkałe na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska (miejscowość Nowa Wieś Lęborska; filie biblioteki w Chocielewku, Janowicach, Krępie Kaszubskiej, Łebieniu i W Pogorzelicach), które wypełniły kartę zobowiązania.
 2. Chęć skorzystania z usługi „Książka do domu” należy zgłosić w bibliotece usytuowanej najbliżej miejsca zamieszkania osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie.
 3. Dostarczaniem zbiorów do domu zajmują się bibliotekarze i wolontariusze.
 4. Czytelnicy korzystający z usługi „Książka do domu” wypożyczają zbiory BP na
  zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

§ 6 Opłaty

 1. Jeśli czytelnik nie zwraca wypożyczonych książek w terminie określonym niniejszym Regulaminem, BP blokuje jego konto. Do momentu uregulowania zobowiązań wobec BP konto czytelnika jest zablokowane, a ponadto w przypadku nieuregulowania zaległości  BP kieruje sprawę do postępowania windykacyjnego.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania mediów i pozostałego mienia BP oraz do korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem.
 2. Bibliotekarz może odmówić obsługi czytelnika nie stosującego się do przepisów
  niniejszego Regulaminu, naruszającego powszechnie obowiązujące normy zachowania, a w szczególności będącego w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających, zachowującego się głośno i agresywnie oraz nie przestrzegającego podstawowych zasad higieny.
 3. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być decyzją Dyrektora BP czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z usług BP.
 4. BP nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.
 5. Dyrektor BP ma prawo zamknąć na określony czas filie lub ograniczyć zakres ich pracy z powodu awarii, remontu, prac porządkowych, inwentaryzacji zbiorów lub innych ważnych przyczyn.
 6. Bieżące komunikaty adresowane do czytelników umieszczane są na stronie
  www.bibliotekanwl.pl oraz w poszczególnych filiach BP.
 7. Skargi i wnioski czytelnicy mogą przekazywać Dyrektorowi Biblioteki
  Publicznej w Nowej Wsi Lęborskiej, ul. Lęborska 20 od poniedziałku do piątku w godz: 10.00 - 15.00 bądź drogą elektroniczną na adres biblioteka.nwl@gmail.com
 8. Zmiany w Regulaminie podawane są czytelnikom do informacji poprzez ich wywieszenie we wszystkich filiach BP. Po upływie 30 dni od podania informacji o zmianach uważa się, że czytelnik przyjął je do wiadomości.