Ułatwienia dostępu

BIBLIOTEKA PUBLICZNA NOWA WIEŚ LĘBORSKA

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH

§1. Prawo korzystania

 1. Stanowiska komputerowe są ogólnodostępne.
 2. Stanowiska komputerowe udostępniane są w  godzinach otwarcia biblioteki.
 3. Użytkownik chcący korzystać ze stanowiska jest zobowiązany okazać bibliotekarzowi dokument tożsamości.
 4. Użytkownik chcący korzystać ze stanowiska jest zobowiązany czytelnie wpisać się do dziennika odwiedzin.

§2. Zasady korzystania

 1. Użytkownik ma prawo:
  • korzystania z Internetu;
  • korzystania z programów zainstalowanych na komputerze;
  • korzystania z własnych materiałów zapisanych na nośnikach elektronicznych, po uprzednim sprawdzeniu programem antywirusowym;
  • zapisywania danych na nośnikach elektronicznych
 2. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godzinę i może zostać przedłużony  jeżeli nie będzie osób chętnych do korzystania z komputera.
 3. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.
 4. Użytkownik może dokonać rezerwacji stanowiska komputerowego.
 5. Dzieci poniżej 7 lat mogą korzystać ze stanowisk wyłącznie z opiekunem.
 6. Użytkownik musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu. Bibliotekarz może udzielić pomocy, jeśli dysponuje czasem.
 7. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione przez użytkownika na stacji komputerowej.
 8. Użytkownik ma obowiązek poinformować bibliotekarza o wszystkich uszkodzeniach sprzętu i systemu w momencie ich zauważenia. Wszelkie komunikaty o obecności wirusów należy natychmiast przekazać bibliotekarzowi.

§3. Ochrona

 1. Zabrania się korzystania z internetowych stron upowszechniających pornografię i przemoc oraz  wykorzystywania Internetu do popełniania czynów niezgodnych z prawem.
 2. Niedozwolone jest:
  • działanie powodujące awarię lub uszkodzenie komputera,
  • instalowanie oprogramowania i/lub wprowadzanie jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych. wchodzenie na strony zawierające pirackie oprogramowanie,
  • ściąganie plików na dysk lokalny.
 3. Osoby do 18 roku życia nie mogą:
  • korzystać z brutalnych, agresywnych gier komputerowych, poczty elektronicznej, serwerów CHAT, IRC, GG i innych komunikatorów internetowych,
  • używać bramek SMS.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność  za wszelkie szkody spowodowane przez niego w odległych lub lokalnych systemach komputerowych oraz wszelkie inne straty lub nadużycia udostępnianego mu połączenia z siecią.
 5. Pracownicy Biblioteki mają prawo do kontroli czynności wykonywanych przez  użytkownika przy komputerze i natychmiastowego przerwania sesji, jeśli uznają, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie.
 6. Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad pozbawia  użytkownika prawa do  korzystania ze stanowisk komputerowych. Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarz. Użytkownikowi przysługuje odwołanie do Dyrektora Biblioteki.

 §4. Skargi i wnioski

 1. Skargi i wnioski czytelnik może wpisać do książki skarg i wniosków znajdującej się w  Bibliotece lub zgłaszać do Dyrektora Biblioteki. 

 §5. Przepisy końcowe

 1. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu leży w kompetencjach Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.01.2019r.

Dyrektor Biblioteki

Kamilla Knap-Wrześniewska

Pobierz dokumenty w formie PDF –